POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Sealand Liquids danych osobowych z poszanowaniem Państwa prawa do ochrony prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sealand Liquids sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Legionów 112/21, KRS: 0000552949.

Wszelkie działania przez nas podejmowane w zakresie gromadzenia danych osobowych oraz sposobów ich wykorzystywania opierają się na przepisach prawnych zawartych w:

 • Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
 • Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

1. Zasady jakich przestrzega nasza firma podczas przetwarzania danych osobowych.

 • Gromadzimy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Przetwarzamy dane tylko w sposób zgodny z celami mającymi oparcie w przepisach prawnych.
 • Z dużą starannością dbamy o aktualność i poprawność gromadzonych danych osobowych i reagujemy niezwłocznie na każdą prośbę o sprostowanie czy ich aktualizację.
 • Dbając o transparentność umożliwiamy każdemu dostęp do jego danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do ich usunięcia, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Stosujemy ograniczenia w przechowywaniu danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych przed ich utratą, dostępem osób niepowołanych oraz wszelkimi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • W sytuacjach, gdy dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nie udostępniamy danych osobowych do krajów trzecich.

2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy.

Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od ich właścicieli (lub zostały przekazane nam przekazane w ich imieniu) oraz dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

3. Do jakich celów wykorzystujemy zbierane dane osobowe.

 • Budowa i utrzymywanie relacji biznesowych.
 • Komunikowania się i dokonywania niezbędnych do tego czynności.
 • W celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • W związku z kwestiami natury prawnej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

4. W jakich sytuacjach możemy przekazać dane osobom trzecim.


 • Zbierane przez nas dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, czyli np. dostawcy usług IT, firmy analizujące ruchy użytkowników na naszej stronie internetowej lub świadczące usługi dostosowujące treści strony do zainteresowań naszych klientów.
 • Dane mogą być przekazane naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom.
 • Dane osobowe mogą być także przekazane organom państwowym tj. sądy czy policja – czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 • Dane mogą być też przekazane w ramach realizacji interesów prawnie uzasadnionych.
 • Dane mogą być również udostępnione na wyraźny wniosek i za zgodą właściciela danych osobowych.

5. Jak przetwarzamy dane z wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii internetowych.

W serwisie www.liquids.com.pl, zarządzanym przez Sealand Liquids sp. z o.o. stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową), które są następnie zapisywane np. na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia. Ten rodzaj plików służy m. in. ułatwieniu poruszania się po serwisie zarządzanym przez Sealand Liquids sp. z o.o., a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu.

Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest uzależniony od używanej przeglądarki internetowej, zmiany można wdrożyć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub wykorzystywanego urządzenia.

Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji serwisu.

W serwisie www.liquids.com.pl za pośrednictwem plików cookies zbieramy jedynie dane, które są wykorzystywane do ogólnych celów statystycznych i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników w celach np. sprzedażowych.

6. Zgoda i cofnięcie zgody.

 • W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sealand Liquids sp. z o.o. Jak również mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych oraz do informacji o ich przetwarzaniu.
 • Można je również w dowolnym momencie usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub przenieść. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail ze swoim żądaniem na adres: iod@liquids.com.pl
 • Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (www. uodo.gov.pl), w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Jak przechowujemy gromadzone dane osobowe.


Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak to jest niezbędne, by realizować oferowane przez nas usługi, chyba że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych w poniższych sytuacjach:

 • jeśli istnieć będą nierozwiązane kwestie prawne takie, jak np. nierozstrzygnięte roszczenia lub spory, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
 • jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

8. Pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować do:

Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: iod@liquids.com.pl

9. Zmiany w Polityce prywatności.

Sealand Liquids sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, o których poinformuje na swojej stronie internetowej. Wszelkie zmiany dotyczyć będą wyłącznie danych osobowych zgromadzonych po opublikowaniu tych zmian.